درس دوازده
LEZIONE DODICI

ITALIANO
فارسی
Mi scusi, io vorrei un biglietto per Napoli. ببخشید، من یه بلیط برای ناپل میخوام لطفا.
Andata e ritorno? رفت و برگشت؟
Si, andata e ritorno. بله، رفت و .برگشت
Quant'è? چنده؟
Il biglietto costa 20 euro. بلیط 20 یورو میشه.
Grazie. مرسی.
Prego. خواهش میکنم.


در این درس با اصطلاح mi scusi آشنا میشویم که به معنی ببخشید است. از این اصطلاح زمانی استفاده میکنیم که بخواهیم چیزی را از کسی در حالت محترمانه بپرسیم. اما اگر بخواهیم به صورت دوستانه بپرسیم میتوانیم بگوییم scusa.LINGUAITALIANA.IR

A cura di Hooman Firoozmand