درس یازده
LEZIONE UNDICI

ITALIANO
فارسی
Mio fratello si chiama Giovanni. اسم برادر من جواننی است.
Lui è psicologo e non è sposato. او روان شناس است و ازدواج نکرده است.
Lui parla inglese. او انگلیسی صحبت میکند.
Lui vive in Italia. او در ایتالیا زندگی می کند.

LINGUAITALIANA.IR

A cura di Hooman Firoozmand