درس ده
LEZIONE DIECI

ITALIANO
فارسی
Oggi è il 25 di Dicembre. Buon Natale a tutti! امروز 25 دسامبره. کریسمس به همه مبارک.
Buon Natale, Jane! Io ho un regalo per te. کریسمس مبارک جین. من یه هدیه برای تو دارم.
Un regalo di Natale per me, io sono molto curiosa. یه هدیه کریسمس برای من، خیلی کنجکاوم.
Aprilo! بازش کن!
Un pandoro e un panettone, Grazie! یک پاندورو و یک پنتونه، مرسی!
Prego. خواهش میکنم.
 در این درس با فعل avere به معنی داشتن آشنا میشویم. نحوه صرف این فعل را در زیر میبیند.
 
دارم ho
داری hai
دارد ha
داریم abbiamo
دارید avete
دارند hanno
برای اطلاعات بیشتر به صفحه گرامر این درس مراجعه کنید.
پاندورو: یک نوع شیرینی سنتی ایتالیایی هست که بیشتر در کریسمس و سال جدید مورد استفاده قرار میگیرد.
پنتونه: یک نوع کیک ایتالیایی که در مراسم سال نو و کریسمس مورد استفاده قرار میگیرد.


LINGUAITALIANA.IR

A cura di Hooman Firoozmand