درس نه
LEZIONE NOVE

ITALIANO
فارسی
Ciao! سلام!
Ciao! سلام!
Sei sposato? تو ازدواج کردی؟
No, io non sono sposato e tu sei sposata? نه، من ازدواج نکردم، تو ازدواج کردی؟
No, io non sono sposata, sono divorziata. نه، من ازدواج نکردم، مطلقه هستم.
Anche io sono divorziato. من هم مطلقه هستم.

در این درس با دو کلمه ی جدید آشنا میشویم
Sposato به معنی ازدواج کرده
Divorziato به معنی مطلقه
LINGUAITALIANA.IR

A cura di Hooman Firoozmand