درس هشت
LEZIONE OTTO

ITALIANO
فارسی
Parli italiano? ایتالیایی صحبت میکنی؟
No, io non parlo italiano. نه، من ایتالیایی صحبت نمیکنم.
Parli inglese? انگلیسی صحبت میکنی؟
Un po'. یه کمی.
Molto bene. خیلی خوب.
   

 
در این درس با فعل parlare به معنی صحبت کردن آشنا میشویم. این فعل از افعال بی قاعده میباشد که به صورت زیر صرف میشود.
حرف میزنم parlo
حرف میزنی parli
حرف میزند parla
حرف میزنیم parliamo
حرف میزنید parlate
حرف میزنند parlano
برای اطلاعات بیشتر در مورد نحوه صرف فعل در زبان ایتالیایی به صفحه گرامر این مطلب مراجعه کنید
LINGUAITALIANA.IR

A cura di Hooman Firoozmand