درس هفت
LEZIONE SETTE

ITALIANO
فارسی
Di dove sei? کجایی هستی؟
Io sono americana, di New York. من آمریکایی هستم، از نیویورک.
Di dove è la tua famiglia? خانواده ی تو کجایی هستند؟
La mia famiglia è italiana, di Firenze. خانواده ی من ایتالیایی هستند، از فلورانس.
Che bello! چه خوب!

در این درس با حروف اضافه آشنا میشویم. یکی از این حروف اضافه di میباشد.
Di در حالت کلی به معنی از میباشد اما در این درس معنی اهل هم میدهد.
LINGUAITALIANA.IR

A cura di Hooman Firoozmand