درس شش
LEZIONE SEI

ITALIANO
فارسی
Ciao! سلام!
Ciao! سلام!
Come stai? حالت چطوره؟
Molto bene, grazie, e tu? خیلی خوب، مرسی، و تو؟
Molto bene. خیلی خوب.
Come ti chiami? اسمت چیه؟
Io mi chiamo Massimo. اسم من ماسیمُ است.
Piacere, io sono Jane. Sei americano? خوشبختم، من جین هستم. آمریکایی هستی؟
Si, io sono americano e tu di dove sei? بله، من آمریکایی هستم و تو کجایی هستی؟
Io sono italiana. من ایتالیایی هستم.
Dove vai oggi? امروز کجا میری؟
Oggi io vado a Venezia e tu dove vai oggi? امروز من به ونیز میرم و تو کجا میری؟
Io vado a casa. Buon viaggio! من به خانه میرم. سفر بخیر!
Grazie. مرسی.
Prego. خواهش میکنم.
   


viaggio: سفر
buono: خوب - خوش
نکته:  buonoیا buona هر دو به یک معنی هستند و در ترکیب با اسامی مختلف استفاده میشود. مثل:
buon giorno: روز بخیر
buon pomeriggio: عصر بخیر
buona sera: شب بخیر
buona giornata: روز خوبی داشته باشیدLINGUAITALIANA.IR

A cura di Hooman Firoozmand