درس پنج
LEZIONE CINQUE

ITALIANO
فارسی
Ciao Massimo! سلام ماسیم !
Ciao Jane! سلام جین!
Dove vai tu oggi? کجا میری امروز؟
Io vado in pizzeria e tu dove vai? من به پیتزا فروشی میرم و تو کجا میری؟
Io vado a casa. من به خانه میروم.
Ciao, ciao. بای بای
Ci vediamo. همدیگه را میبینیم.
   

در این درس با یک فعل جدید آشنا میشویم که بسیار پر کاربرد است. فعل andare به معنی رفتن میباشد. این فعل از افعال بی قاعده میباشد و به صورت زیر صرف میشود
 
می روم Vado
می روی Vai
می رود Va
می رویم Andiamo
می روید Andate
می روند Vanno
 
برای مطالعه ی بیشتر به صفحه گرامر این درس، قسمت افعال بی قاعده مراجعه کنید.


LINGUAITALIANA.IR

A cura di Hooman Firoozmand