درس چهار
LEZIONE QUATTRO

ITALIANO
فارسی
Ciao Massimo! سلام ماسیمُ!
Ciao Jane! سلام جین!
Come stai oggi? امروز حالت چطوره؟
Così e così, io sono occupato, e tu come stai? ای، امروز سرم شلوغه، تو چطوری؟
Io sono felice perchè mia mamma è a Venezia من خوشحال هستم چون مادرم در ونیز هست.
Che bello! چه خوب!
   


 
در این درس مروری بر احوالپرسی میکنیم و با چند کلمه جدید آشنا میشویم که در زیر میبینیم.
خوشحال Felice
مشغول Occupato
قشنگ Bello
مامان Mamma
così e così یک اصطلاح است به معنی "نه خوب نه بد"


LINGUAITALIANA.IR

A cura di Hooman Firoozmand