درس سه
LEZIONE TRE

ITALIANO
فارسی
Ciao! سلام!
Ciao! سلام!
Come stai? حالت چطوره؟
Bene, grazie. E tu? خوبم، متشکرم. تو چطوری؟
Bene. Come ti chiami? خوبم. اسمت چیه؟
Io mi chiamo Jane e tu come ti chiami? اسم من جین هست و تو اسمت چیه؟
Io mi chiamo Massimo. اسم من ماسیمو هست.
Piacere di conoscerti. از آشنایی با تو خوشبختم.
Piacere mio. من هم خوشبختم.
   در این درس یاد میگیریم چگونه اسم شخصی را بپرسیم  و با فعل chiamarsi به معنی نامیده شدن آشنا میشویم. در زیر نحوه ی صرف این فعل را میبیند.
نامیده میشوم Mi chiamo
نامیده میشوی Ti chiami
نامیده میشود Si chiama


LINGUAITALIANA.IR

A cura di Hooman Firoozmand