درس دو
LEZIONE DUE

ITALIANO
فارسی
Sei inglese? انگلیسی هستی؟
No, non sono inglese. نه، انگلیسی نیستم.
Sei francese? فرانسوی هستی؟
No, non sono francese. نه، فرانسوی نیستم.
Di dove sei? اهل کجایی؟
Io sono americano, e tu? من آمریکایی هستم، تو چی؟
Io sono italiana. من ایتالیایی هستم.
Piacere di conoscerti. از آشنایی با تو خوشبختم.
Piacere mio. من هم خوشبختم.
   


در این درس با ملیت ها بیشتر آشنا میشویم و با نحوه ی پرسیدن ملیت آشنا میشویم. دقت داشته باشید که حرف اخر کلمه بیانگر جنسیت شخص میباشد. برای مثال:
Italiano: یعنی یک مرد ایتالیایی
Italiana: یعنی یک زن ایتالیایی
در ضمن برای منفی کردن میبایست از کلمه ی non قبل از فعل استفاده کنیم.
Io non sono: من نیستم



LINGUAITALIANA.IR

A cura di Hooman Firoozmand