درس یک
LEZIONE UNA

ITALIANO
فارسی
Ciao! سلام!
Ciao! سلام!
Come stai? حالت چطوره؟
Bene, grazie. E tu? خوبم، متشکرم. تو چطوری؟
Bene. Sei americano? خوبم. آمریکایی هستی؟
Si, sono americano, sei italiana? بله، آمریکایی هستم، ایتالیایی هستی؟
Si, io sono italiana. بله، من ایتالیایی هستم.
Ciao. خداحافظ.
Ci vediamo. میبینمت.
   


در این درس مقدمات یک احوالپرسی ساده را می اموزیم و با ملیت ها نیز آشنا میشویم. با ضمایر فاعلی و فعل essere آشنا میشویم. در زیر نحوه صرف این فعل را میبینید.
هستم sono
هستی sei
هست è
هستیم siamo
هستید siete
هستند sono
دقت داشته باشید که حرف آخر ملیت ها بسته به زن یا مرد بودن گوینده ممکن است به o یا a ختم شود. برای مطالعه ی بیشتر به صفحه گرامر این درس مراجعه کنید
 


LINGUAITALIANA.IR

A cura di Hooman Firoozmand