گذشته بعید:
TRAPASSATO PROSSIMO

برای ساخت زمان گذشته بعید در زبان ایتالیایی باید فعلهای کمکی "بودن" و "داشتن" را در زمان گذشته استمراری صرف نموده و اسم مفعول فعل مورد نظر را استفاده کنیم

 

ESSERE AVERE
ERO AVEVO
ERI AVEVI
ERA AVEVA
ERAVAMO AVEVAMO
ERAVATE AVEVATE
ERAVANO AVEVANO

 

باید دقت داشته باشیم که مثل صرف افعال در زمان گذشته ساده، فعل های حرکتی از ESSERE و فعلهای غیر حرکتی از AVERE استفاده میکنند

صرف افعال غير حرکتي:
I VERBI NON MOVIMENTATI

IO AVEVO PARLATO
من صحبت کرده بودم
TU AVEVI PARLATO
تو صحبت کرده بودی
LEI-LUI AVEVA PARLATO
او صحبت کرده بود
NOI AVEVAMO PARLATO
ما صحبت کرده بودیم
VOI AVEVATE PARLATO
شما صحبت کرده بودید
LORO AVEVANO PARLATO آنها صحبت کرده بودند

صرف افعال حرکتي:
I VERBI DI MOVIMENTO

IO ERO ANDATO/A من رفته بودم
TU ERI ANDATO/A تو رفته بودی
LEI-LUI ERA ANDATO/A او رفته بود
NOI ERAVAMO ANDATI/E ما رفته بودیم
VOI ERAVATE ANDATI/E شما رفته بودید
LORO ERANO ANDATI/E آنها رفته بودند

 

آموزش زبان ایتالیایی و مشاوره تحصیل در ایتالیا
 0939 297 2608