صفت برتر، صفت برترین
Superlativo, Superlativo assoluto

برای ساخت صفت عالی، ابتدا حرف صدادار را از آخر صفت حذف میکنیم و سپس پسوند issimo را به صفت اضافه میکنیم

 

صفت معنی   صفت عالی معنی
BELLO زیبا BELLISSIMO خیلی زیبا
MOLTO خیلی MOLTISSIMO خیلی زیاد
POCO کم POCHISSIMO خیلی کم
BRUTTO زشت BRUTTISSIMO خیلی زشت
MALE بد MALISSIMO خیلی بد

 

Lei è bella. او زیبا است.
Lei è bellissima. او خیلی زیبا است.


صفت برتر (Superlativo)
برای ساخت صفت برتر از più … di استفاده میشود.


مثال:

Paolo è più alto di alessandro. پائلو از الساندرو بلندتر است.
Sara è più magra di Chiara سارا از کیارا لاغرتر است.

صفت مطلق(Superlativo assoluto)
برای ساخت صفت مطلق از il più یا la più استفاده میشود.


Paolo è il più alto. پائلو بلندترین است.
Sara è la più magra di tutte le altre ragazze. سارا لاغرترین دختر بین همه ی دختران است.

 

www.linguaitaliana.ir 
اطلاعات تماس