I VERBI RIFLESSIVI افعال انعکاسی:

 

افعالی که به صورت انعکاسی صرف میشوند دارای پسوند si هستند. وقتی که فعلی را به صورت انعکاسی استفاده میکنیم نتیجه فعل مستقیما بر روی شخص یا اشخاص برمیگردد.

برای صرف افعال انعکاسی از ضمایر انعکاسی استفاده میشود که به شرح زیر است:

ضمائر فاعلی
PRONOME SOGGETTO
ضمائر انعکاسی
PRONOME RIFLESSIVO
IO MI
TU TI
LEI - LUI SI
NOI CI
VOI VI
LORO SI

فعلهای انعکاسی برروی شخص و یا اشخاص باز میگردد. در زبان فارسی افعالی به این شکل وجود ندارد.

LAVARSI شستن انعکاسی
MI LAVO خودم را میشورم
TI LAVI خودت را میشوری
SI LAVA خودش را میشورد
CI LAVIAMO خودمان را میشوریم
VI LAVATE خودتان را میشورید
SI LAVANO خودشان را میشورند

چند نمونه از کاربرد افعال انعکاسی را در زیر مشاهده میکنید

حالت انعکاسی
RIFLESSIVO
مثال
ESEMPIO
معنی
GUARDARSI Mi guardo nello specchio.
خودم را در آینه نگاه میکنم.
SENTIRSI Ci sentiamo dopo. همدیگه را میشنویم بعدا.
PETTINARSI Lui si pettina i cappelli ogni mattina. او موهای خودش را شانه میکند هر صبح.
LAVARSI Io mi lavo sotto la doccia. من خودم را میشویم زیر دوش.
SVEGLIARSI Loro si svegliano tardi. آنها دیر بیدار میشوند.
VESTIRSI Lui si veste sempre cosi. او همیشه اینگونه لباس میپوشد.
RIPOSARSI Io mi riposo nella pausa. من استراحت میکنم در زمان استراحت.
METTERSI Mi metto la tuta. من گرمکن به تن به کنم.