I PRONOMI SOGGETTI ضمائر فاعلي

 

PRONOME ضمیر
io من
tu تو
lei او دختر
lui او پسر
Lei او احترامی (شما در فارسی)
noi ما
voi شما
loro آنها
 

در زبان ایتالیایی اگر بخواهیم شخصی را محترمانه خطاب کنیم، میتوانیم از ضمیر Lei استفاده کنیم. برای اشتباه نشدن با ضمیر او که به دختر اشاره دارد همیشه L را با حرف بزرگ مینویسند.

فعلهاي بودن و داشتن:
I VERBI AUSILIARI

ESSERE بودن   AVERE داشتن
io sono من هستم   io ho من دارم
tu sei تو هستی   tu hai تو داری
lei / lui è او هست   lei / lui ha او دارد
noi siamo ما هستیم   noi abbiamo ما داریم
voi siete شما هستید   VOvoiI avete شما دارید
loro sono آنها هستند   loro hanno آنها دارند

به چند مثال از نحوه صرف و کاربرد افعال بالا دقت کنید:

Frase جمله
Io sono ragazzo. من پسر هستم.
Tu sei ragazza. تو دختر هستی.
Lei è Angela. او آنجلا است.
Voi siete italiani. شما ایتالیایی هستید.
Noi siamo iraniani. ما ایرانی هستیم .
Loro sono ragazze. آنها دختر هستند .

برخی از اسامی با استفاده از پسوند های essa یا rice مونث میشوند.

Frase جمله
Dottor Hosmer è un professore di storia  دکتر هوسمر استاد تاریخ است
Io sono professoressa من استاد دانشگاه هستم
Stephen King è uno scrittore  استفن کینگ یک نویسنده است
Georgia è una scrittrice جورجیا یک نویسنده است

منفي کردن:
FORMA NEGATIVA

براي منفي کردن يک جمله کافيست از NON قبل از فعل استفاده کنيم.

Io sono studente.
من دانش آموز هستم
Io non sono studente.
من دانش آموز نیستم