ضمائر فاعلي
I PRONOMI SOGGETTI
PRONOME ضمیر
io من
tu تو
lei او دختر
lui او پسر
Lei او احترامی (شما در فارسی)
noi ما
voi شما
loro آنها

در زبان ایتالیایی اگر بخواهیم شخصی را محترمانه خطاب کنیم، میتوانیم از ضمیر Lei استفاده کنیم. برای اشتباه نشدن با ضمیر او که به دختر اشاره دارد همیشه L را با حرف بزرگ مینویسند.

فعلهاي بودن و داشتن:
I VERBI AUSILIARI

ESSERE
IO SONO
TU SEI
LEI / LUI È
NOI SIAMO
VOI SIETE
LORO SONO
بودن
من هستم
تو هستی
او هست
ما هستیم
شما هستید
آنها هستند
 
AVERE
IO HO
TU HAI
LEI / LUI HA
NOI ABBIAMO
VOI AVETE
LORO HANNO
داشتن
من دارم
تو داری
او دارد
ما داریم
شما دارید
آنها دارند

 

Frase جمله
Io sono ragazzo. من پسر هستم.
Tu sei ragazza. تو دختر هستی.
Lei è Angela. او آنجلا است.
Voi siete italiani. شما ایتالیایی هستید.
Noi siamo iraniani. ما ایرانی هستیم .
Loro sono ragazze. آنها دختر هستند .

برخی از اسامی با استفاده از پسوند های essa یا rice مونث میشوند.

Frase جمله
Dottor Hosmer è un professore di storia  دکتر هوسمر استاد تاریخ است
Io sono professoressa من استاد دانشگاه هستم
Stephen King è uno scrittore  استفن کینگ یک نویسنده است
Georgia è una scrittrice جورجیا یک نویسنده است

منفي کردن:
FORMA NEGATIVA

براي منفي کردن يک جمله کافيست از NON قبل از فعل استفاده کنيم.

 

IO SONO STUDENTE
من دانش آموز هستم
IO NON SONO STUDENTE
من دانش آموز نیستم

 

آموزش زبان ایتالیایی و مشاوره تحصیل در ایتالیا
 0939 297 2608