ضمایر مفعولی غیر مستقیم
PRONOMI INDIRETTI

(complemento di termine)

ضمایر مفعولی نشان دهنده ی کار فاعل بر روی آنها هستند.
در زبان ایتالیایی دو نوع ضمیر مفعولی وجود دارد که عبارتند از ضمایر مفعولی آوایی و بی آوا که تفاوت چندانی در استفاده از این ضمایر وجود ندارد و میتوان هر دو صورت را در جمله بکار برد.
مثال:
Mi picae = A me piace

ضمایر غیر مستقیم - بی آوا
pronomi indiretti - atoni
ضمایر غیر مستقیم - آوایی
Pronomi indiretti - tonici
معنی
mi A me به من
ti A te به تو
gli A lui به او (پسر)
le A lei به او (دختر)
Le A Lei به او (احترامی)
ci A noi به ما
vi A voi به شما
gli A loro به آنها

مثال

Mi sembra troppo giovanile. به نظر من خیلی جوانپسند می آید.
Ti piace ? دوست داری؟ (برای تو خوشایند است؟)
Gli va bene questo capo ? این لباس برای او (پسر) مناسب است؟
Il rosso non le piace. او (دختر) رنگ قرمز را دوست ندارد. (برای او قرمز خوشایند نیست)
Come Le sembra ? به نظر شما چطوره؟
Ci consiglia per il matrimonio. به ما براي عروسی راهنمایی ميدهد.
Vi mando un messago.
به شما یک پیام میفرستم.
Gli piacciono le gonne.
آنها دامنها را دوست دارند. (دامن ها برای آنها خوشایند است.)

 

آموزش زبان ایتالیایی و مشاوره تحصیل در ایتالیا
 0939 297 2608