ضمایر مستقیم در گذشته
PRONOMI DIRETTI NEL PASSATO

همانطور که پیشتر دیدیم Lo, La, Lì, Le, Ne ضمایر مستقیم به هستند.

وقتی که از این ضمیرها در زمان گذشته استفاده میکنیم باید به خاطر داشته باشیم که حرف آخر "اسم مفعول" با توجه به ضمیر تغییر میکند.

ضمایر مستقیم
PRONOMI DIRETTI
ختم اسم مفعول
LA DESINENZA
Lo O
La A
I
Le E

ضیمرهای lo و la وقتی با فعل avere در زمان گذشته ترکیب میشوند به صورت مخفف نوشته میشوند که در مثالهای زیر چند نمونه را میبیند. در

Hai visto Angela?
Si, l'ho vista.

آنجلا را دیدی؟
بله، او را دیدم.

Avete letto il libro?
Si, l'abbiamo letto.
کتاب را خواندید؟
بله، آن را خواندیم.
   

ضمیرهای le و lì مخفف نمیشوند و کامل نوشته میشوند.

Hai contato i soldi?
Si, ho contati.

پولها را شمردی؟
بله، آنها را شمردم.
Avete preso le psche?
No, non le ho prese
هلو ها را گرفتید؟
نه، آنها را نگرفتیم.
   

 

آموزش زبان ایتالیایی و مشاوره تحصیل در ایتالیا
 0939 297 2608