ضمایر اشاره
Pronomi Dimostrativi

ضمائر اشاره همانطور که از اسم آنها مشخص است برای اشاره کردن به موضوعی بکار میرود. در جدول زیر این ضمائر را میبینید:

مذکر
MASCHILE
مونث
FEMMINILE
معنی
QUESTO QUESTA این
QUESTI QUESTE اینها
QUELLO QUELLA آن
QUELLI QUELLE آنها

از ضمایر زیر برای اشاره به نزدیک استفاده میکنیم.

Questo Bambino این کودک - پسر اگر اسم مورد نظر مفرد و مذکر باشد از QUESTO استفاده میکنیم
Questa Bambina این کودک - دختر گر اسم مورد نظر مفرد و مونث باشد از QUESTA استفاده میکنیم.
Questi Bambini این کودکان - پسرها اگر اسم مورد نظر جمع و مذکر باشد از QUESTI استفاده میکنیم.
Queste Bambine این کودکان - دخترها اگر اسم مورد نظر جمع و مونث باشد از QUESTE استفاده میکنیم.

 

از ضمایر زیر برای اشاره به دور استفاده میکنیم. در زبان ایتالیایی تعداد ضمایر اشاره به دور از اشاره به نزدیک بیشتر است.

Quel Bambino آن کودک - پسر اگر اسم مورد نظر مفرد و مذکر باشد از QUEL استفاده میکنیم
Quella Bambina آن کودک - دختر گر اسم مورد نظر مفرد و مونث باشد از QUELLA استفاده میکنیم.
Quei Bambini آن کودکان - پسرها اگر اسم مورد نظر جمع و مذکر باشد از QUEI استفاده میکنیم.
Quelle Bambine آن کودکان - دخترها اگر اسم مورد نظر جمع و مونث باشد از QUELLE استفاده میکنیم.


آموزش زبان ایتالیایی و مشاوره تحصیل در ایتالیا
 0939 297 2608