ضمائر ترکیبی:
PRONOMI COMPOSTI

در زبان ایتالیایی میتوان ضمیرهای مستقیم و غیر مستقیم را ترکیب نمود. نمونه ی ترکیب این ضمائر را در جدول زیر میبیند:

غیر مستقیم مستقیم
lo la li le
mi Me lo Me la Me li Me le
ti Te lo Te la Te li Te le
gli Glielo Gliela Glieli Gliele
ci Ce lo Ce la Ce li Ce le
vi Ve lo Ve la Ve li Ve le
gli Glielo Gliela Glieli Gliele

چند نمونه مثال از ترکیب ضمیرهای مستقیم و غیر مستقیم را مشاهده میکنید.

Me la compri? آن را برای من می خری؟
Voglio comprargliela. می خواهم آن را برای او بخرم.
Me lo dai? آن را به من میدهی؟
Te la passo. آن را به تو میدهم.


آموزش زبان ایتالیایی و مشاوره تحصیل در ایتالیا
 0939 297 2608