حرف اضافه:
Preposizioni

 حروف اضافه در زبان ایتالیایی به شرح زیر است:

a da su di in tra per con

a به معنی به، در، با است.
da به معنی از، پیش، نزد است.
su به معنی روی یا بالای است.
di به معنی از، کسره اضافه میباشد.
in به معنی در، داخل، به، با است.
tra به معنی بین است.
per به معنی برای، به طرف است.
fra به معنی دیگر، بین است.
con به معنی با است.

کاربردها:

A: قبل از پایتختها، اسم اشیاء، همه فعلها که قصد انجام دادنشان را داریم و بصورت مصدر می آیند، قبل از piedi یعنی پیاده، قبل از شهرها، اسم مکان. مثال:

Io vado a Roma. به رم می روم. (شهرها)
Paolo viene a pisa. پائولو به پیزا میآید.
Io vado a letto. من به تختخواب می روم.(اشیاء)
Io esco a fare spese. خارج می شوم برای خرید کردن.(مصدرها)
Francesco va a scuola فرانچسکو به مدرسه میرود (برخی مکانها)
   

 

Da: بعد از فعل های رفتن، زندگی کردن، اقامت داشتن، رسیدن، برگشتن
(andare, vivere, abitare, arrivare, tornave) و قبل از اسم اشخاص (Maria)
مثال:

Laura vive da Carla. لائورا پیش کارلا زندگی می کند.
Franco abita da carlo. فرانکو اقامت دارد پیش کارلو.
Chiara torna da franco. کیارا برمی گردد پیش فرانکو.

نکته1: در حالتی که از فعل برگشتن (tornave) استفاده می کنیم، da می تواند بعد از فعل و قبل از اسم شهر بیاید.

مثال:Chiara torna(برمیگردد) da franco(اسم شخص).
Chiara torna(برمیگردد) da zurigo(اسم شهر).

نکته2: هر گاه da قبل از فعل بصورت مصدر بیاید اسم مصدر می شود. مثال:
Da vedere: دیدنی
Da bere: نوشیدنی
Da mangiare:خوردنی

Su: قبل از اسم می آید و همیشه با حرف تعریف اسم ترکیب می شود. مثال:

Su + il + tavolo(میز) sul tavolo

Su + il + giornale(ژورنال) sul giornale

Di: اگر قبل از اسم شهر بیاید بمعنای اهل آن شهر بودن است. مثال:

Io sono di Milano. من اهل میلان هستم.
Io sono di Napoli. من اهل ناپل هستم.

نکته: معنای دیگر di کسره اضافه است. مانند:

Le chiavi di casa کلیدهای خانه
Nessuno di voi viene con me? هیچ کدام از شما با من می آید؟

 

In: قبل از کشورها مانند:

in Germania به آلمان
in Italia به ایتالیا

 قبل از مکان هایی که وارد می شویم برای انجام کار خاص. مثال:

vado in banca به بانک میروم.
andiamo in biblioteca به کتابخانه میرویم.
vado in discoteca به دیسکو میروم.
vado in ufficio به دفترکار میروم.
vado in palestra به باشگاه میروم.

نکته 1: قبل از کلمات citta(شهر)، centro(مرکز شهر)، montagna(کوه)، in بکار می رود.

نکته 2: قبل از وسایل نقلیه in می آید و معنایش بوسیله ی می باشد. مثال:

In autobus. بوسیله اتوبوس
In macchina. بوسیله ماشین
In treno. بوسیله قطار

نکته3: قبل از اسم مغازه ها. مثال:

In macelleria در قصابی

نکته 4: قبل از اسم مکان در داخل خانه. مثال:

In cantina در زیرزمین
In camera در اتاق

نکته 5: قبل از زمان، فصلها، ماهها. مثال:

vado in estate در تابستان میروم.
torno in aprile در آپریل برمیگردم.

نکته 7: قبل از زمان لازم برای تمام کردن یک فعالیت. مثال:

Lavoro in un’ora. کار می کنم تا یکساعت دیگر.