کلمات پرسشی
GLI INTERROGATIVI

کلمات پرسشی مانند همه زبانها برای سوال کردن بکار می آیند.

کلمات پرسشی
GLI INTERROGATIVI
Chi? چه کسی
Di Chi? از چه کسی
Che? چه
Che cosa? چه چیز
Quale? – Quali? کدام-کدامها
Quanto? چندتا
Quando? چه وقت
Come? چطور
Perchè? برای چه

 

مثال
Chi è lui? او کی هست؟
Di Chi parlate? از چه کسی صحبت میکنی؟
Che? چه
Che cosa volete? چه چیز میخواهید؟
Quale è tuo indirizzo? آدرس تو کدام است؟
Quanto costa? چند می ارزه؟
Quando vieni a Roma? چه وقت به رم می ایی؟
Come si chiama? چطور نامیده میشود؟
Perchè vuoi sapere? برای چه میخواهی بدانی؟

 

آموزش زبان ایتالیایی و مشاوره تحصیل در ایتالیا
 0939 297 2608