گذشته استمراری:
IMPERFETTO

برای صرف افعال در زمان گذشته استمراری، پسوند فعلها به صورت زیر تغییر میکند:

PRONOMI ARE ERE IRE
IO AVO EVO IVO
TU AVI EVI IVI
LEI/LUI AVA EVA IVA
NOI AVAMO EVAMO IVAMO
VOI AVATE EVATE IVATE
LORO AVANO EVANO IVANO

چند نمونه:

PRONOMI PARLARE LEGGERE SENTIRE
IO PARLAVO LEGGEVO SENTIVO
TU PARLAVI LEGGEVI SENTIVI
LEI/LUI PARLAVA LEGGEVA SENTIVA
NOI PARLAVAMO LEGGEVAMO SENTIVAMO
VOI PARLAVATE LEGGEVATE SENTIVATE
LORO PARLAVANO LEGGEVANO SENTIVANO

برخی از فعلها به صورت بی قاعده صرف میشوند

PRONOMI FARE ESSERE DIRE
IO FACEVO ERO DICEVO
TU FACEVI ERI DICEVI
LEI/LUI FACEVA ERA DICEVA
NOI FACEVAMO ERAVAMO DICEVAMO
VOI FACEVATE ERAVATE DICEVATE
LORO FACEVANO ERAVANO DICEVANO

 

آموزش زبان ایتالیایی و مشاوره تحصیل در ایتالیا
 0939 297 2608