گذشته استمراری:
IMPERFETTO

برای صرف افعال در زمان گذشته استمراری، پسوند فعلها به صورت زیر تغییر میکند:

PRONOMI ARE ERE IRE
IO AVO EVO IVO
TU AVI EVI IVI
LEI/LUI AVA EVA IVA
NOI AVAMO EVAMO IVAMO
VOI AVATE EVATE IVATE
LORO AVANO EVANO IVANO

چند نمونه:

PRONOMI PARLARE LEGGERE SENTIRE
IO PARLAVO LEGGEVO SENTIVO
TU PARLAVI LEGGEVI SENTIVI
LEI/LUI PARLAVA LEGGEVA SENTIVA
NOI PARLAVAMO LEGGEVAMO SENTIVAMO
VOI PARLAVATE LEGGEVATE SENTIVATE
LORO PARLAVANO LEGGEVANO SENTIVANO

برخی از فعلها به صورت بی قاعده صرف میشوند

PRONOMI FARE ESSERE DIRE
IO FACEVO ERO DICEVO
TU FACEVI ERI DICEVI
LEI/LUI FACEVA ERA DICEVA
NOI FACEVAMO ERAVAMO DICEVAMO
VOI FACEVATE ERAVATE DICEVATE
LORO FACEVANO ERAVANO DICEVANO

در زبان ایتالیایی در 4 مورد قطعا از زمان "گذشته استمراری" (imperfetto) استفاده می شود که عبارتند از:

1-تشریح یک موضوع در گذشته
Descrizione nel passato

Ieri sera sono andata da Maria, lei aveva un vestito molto elegante.
ديروز بعدازظهر رفتم پيش ماريا، او يک لباس خيلي شيک داشت.

2-یک فعالیت در گذشته
Azione abituare nel passato

Da bambino io andavo in vacanze al mare, una volta sono andata in montagna.
از بچگی در تعطیلات می رفتم دریا، یکبار رفتم به کوه.

3-طول کشیدن یک موضوع
Durata o svolgimento di un'azione

Ieri mentre io cucinavo mia figlia giocava.
دیروز در حالی که من آشپزی می کردم دخترم بازی می کرد.

4-حالت فیزیکی یا روحی در گذشته
Stato fisico o psicologico nel passato

Ieri avevo mal di testa.   Ieri Paolo era felice.
دیروز سر درد داشتم.   دیروز پائولو شاد بود.

 

Mentre vs durante

نکته: دقت داشته باشيد,بعد از کلمه mentre (در حاليکه - زمانيکه) بايد از فعل استفاده شود و بعد از کلمه durante (در خلال - در طول) بايد از اسم استفاده شود

Mentre c'era la guerra era difficile trovare cose da mangiare.
زمانیکه جنگ بود، پیدا کردن چیزی برای خودن سخت بود.

 

Durante la guerra era difficile trovare cose da mangiare
در طول جنگ پيدا کردن چيزي براي خوردن سخت بود.

 

آموزش زبان ایتالیایی و مشاوره تحصیل در ایتالیا
 0939 297 2608