Imperativo
حالت امری

حالت امری در برخی از افعال بی قاعده به صورت زیر میباشد

INFINITO IMPERATIVO معنی
ANDARE برو
FARE بکن
DIRE بگو
DARE بده
STARE STÀ باش

 

 

آموزش زبان ایتالیایی و مشاوره تحصیل در ایتالیا
 0939 297 2608