آینده ی ساده:
Futuro Semplice

در زمان گذشته ساده، افعال "بودن" و "داشتن" به صورت زیر صرف میشوند

 

ESSERE
IO SARÒ
TU SARAI
LEI / LUI SARÀ
NOI SAREMO
VOI SARETE
LORO SARANNO
معنی
خواهم بود
خواهی بود
خواهد بود
خواهیم بود
خواهید بود
خواهند بود
 
AVERE
IO AVRÒ
TU AVRAI
LEI / LUI AVRÀ
NOI AVREMO
VOI AVRETE
LORO AVRANNO
معنی
خواهم داشت
خواهی داشت
خواهد داشت
خواهیم داشت
خواهید داشت
خواهند داشت

 

مثال:

Io sarò a Milano il sabato. شنبه در میلان خواهم بود
Domani, avremo un'altra giornata. فردا روز دیگری خواهیم داشت

افعال سه گانه در زمان آینده ساده به شکل زیر تغییر میکنند

PRONOME ARE ERE IRE
IO ERÒ ERÒ IRÒ
TU ERAI ERAI IRAI
LEI / LUI ERÀ ERÀ IRÀ
NOI EREMO EREMO IREMO
VOI ERETE ERETE IRETE
LORO ERANNO ERANNO IRANNO

 

چند نمونه مثال:

PRONOME PARLARE LEGGERE SENTIRE
IO PARLERÒ LEGGERÒ SENTIRÒ
TU PARLERAI LEGGERAI SENTIRAI
LEI / LUI PARLERÀ LEGGERÀ SENTIRÀ
NOI PARLEREMO LEGGEREMO SENTIREMO
VOI PARLERETE LEGGERETE SENTIRETE
LORO PARLERANNO LEGGERANNO SENTIRANNO

مثال

Dopo domani andrò alla scuola پس فردا به مدرسه خواهم رفت.
Oggi pomeriggio parlerai con Mauro? امروز بعد از ظهر با مائورُ صحبت خواهی کرد؟

 

آموزش زبان ایتالیایی و مشاوره تحصیل در ایتالیا
 0939 297 2608