Forma Passiva حالت مجهول در زمان گذشته:


برای ساخت جمله ی مجهول در زمان گذشته دو حالت وجود دارد:

1- وقتی در مورد یک موضوع مفرد صحبت میکنیم
2- وقتی در مورد موضوعات جمع صحبت میکنیم

حالت مفرد:
برای ساخت زمان مجهول در زمان گذشته به صورت زیر عمل میکنیم , فرمول کلی ساخت آن به این ترتیب است:

è + stato/a + اسم مفعول فعل مورد نظر

چند مثال:

Il vetro è stato rotto. شیشه شکسته شد.
La pizza è stata mangiata. پیتزا خورده شد.

حالت جمع:

sono + stati/e + اسم مفعول فعل مورد نظر

چند مثال:

Le porte sono state chiuse. درها بسته شدند.
I prodotti sono stati venduti. محصولات فروخته شدند.

"اسم مفعول" در جنس و عدد با مفعول جمله مجهول مطابقت میکند.