حالت مجهول در زمان گذشته:
Forma Passiva

 

برای ساخت جمله ی مجهول در زمان گذشته دو حالت وجود دارد:

1- وقتی در مورد یک موضوع مفرد صحبت میکنیم
2- وقتی در مورد موضوعات جمع صحبت میکنیم

 

فرمول کلی ساخت مجهول در زمان گذشته به این ترتیب است.

è + اسم مفعول فعل stare + اسم مفعول فعل مورد نظر

 

حالت مفرد:
برای ساخت زمان مجهول در زمان گذشته به صورت زیر عمل میکنیم.

Il vetro è stato rotto. شیشه شکسته شد.
La pizza è stata mangiata. پیتزا خورده شد.

 

 

حالت جمع:

Le porte sono state chiuse. درها بسته شدند.
I prodotti sono stati venduti. محصولات فروخته شدند.

 

"اسم مفعول" در جنس و عدد با مفعول جمله مجهول مطابقت میکند.


آموزش زبان ایتالیایی و مشاوره تحصیل در ایتالیا
 0939 297 2608