حالت شرطی
Modo Condizionale

کاربرد اصلی حالت شرطی در زبان ایتالیایی بیان یک خواسته در حالت محترمانه است. اکنون به نحوه صرف افعال در این حالت میپردازیم.

افعال کمکی در حالت شرطی به صورت زیر صرف میشوند.

ESSERE معنی   AVERE معنی
IO SAREI هستم   IO AVREI دارم
TU SARESTI هستی   TU AVRESTI داری
LEI / LUI SAREBBE هست   LEI / LUI AVREBBE دارد
NOI SAREMMO هستیم   NOI AVREMMO داریم
VOI SARESTE هستید   VOI AVRESTE دارید
LORO SAREBBERO هستند   LORO AVREBBERO دارند

پسوند افعال سه گانه در حالت شرطی به صورت زیر تغییر میکند:

PRONOME ARE ERE IRE
IO EREI EREI IREI
TU ERESTI ERESTI IRESTI
LEI / LUI EREBBE EREBBE IREBBE
NOI EREMMO EREMMO IREMMO
VOI ERESTE ERESTE IRESTE
LORO EREBBERO EREBBERO IREBBERO

مثال:

PRONOME PARLARE LEGGERE SENTIRE
IO PARLEREI LEGGEREI SENTIREI
TU PARLERESTI LEGGERESTI SENTIRESTI
LEI / LUI PARLEREBBE LEGGEREBBE SENTIREBBE
NOI PARLEREMMO LEGGEREMMO SENTIREMMO
VOI PARLERESTE LEGGERESTE SENTIRESTE
LORO PARLEREBBERO LEGGEREBBERO SENTIREBBERO


آموزش زبان ایتالیایی و مشاوره تحصیل در ایتالیا
 0939 297 2608