حروف تعریف نا معیین برای اسمهای مفرد:
ARICOLI INDETERMINATIVI AL SINGOLARE

حروف تعریف نامعیین همانطور که از اسمشان معلوم است بر نامعین بودن یک موضوع دلالت دارند. برای مثال وقتی میگوییم کتاب را به من بده، منظورمان به یک کتاب خاص است. اما اگر بگوییم یک کتاب به من بده به کتاب خاصی اشاره نمیکنیم. تمامی حروف تعریف زیر نیز به معنی یک میباشند که با توجه به اسمی که بعد از آنها میاید باید حرف تعریف درست را انتخاب کنیم.

 

انواع حروف تعریف نا معیین برای اسمهای مفرد
Un Una Uno Un'

 

Un
قبل از اسامی مذکری که با حروف بی صدا شروع میشوند.
UN BAMBINO
UN RAGAZZO
 
Una
قبل از اسامی مونث که با حروف بی صدا شروع میشوند. مثل:
UNA BAMBINA
UNA RAGAZZA
UNA SEDIA
UNA PIZZA
 
Uno

قبل از اسامی مذکری که باحرف S و حرف بعدی بی صدا شروع می شوند. 

UNO SCRITTORE
UNO STUDENTE
UNO STRUMENTO
 
UN'
قبل از اسامی مونثی می آید که با حروف صدادار شروع می شوند. مثل:
UN'AMICA
UN'OCA
 

   

 

آموزش زبان ایتالیایی و مشاوره تحصیل در ایتالیا
 0939 297 2608