حروف تعریف نا معیین برای اسمهای جمع:
ARICOLI INDETERMINATIVI AL SINGOLARE

انواع حروف تعریف نا معیین برای اسمهای جمع
DEI DEGLI DELLE

 

Dei
برای اسمهای جمع مذکری که با حروف بی صدا شروع می شود می باشد.
Dei + consonante

Dei libri
Dei bicchieri

 

Degli
برای اسمهای جمع مذکری که با حروف ps یا gn شروع میشوند.
Degli + ps /gn

Degli psicologhi
Degli gnocchi
 
برای اسمهای جمع مذکری که با حروف صدادار شروع می شوند می باشد.
Degli + vocale

Degli esempi
Degli amici
 
برای اسمهای جمع مذکری که با حروف sp یا st شروع میشوند.
Degli + st / sp

Degli studenti
Degli specchi
 
برای اسمهای جمع مذکری که با حرف z شروع میشود.
Degli + z

Degli zeri

 

Delle
برای اسمهای جمع مونث که با حروف صدادار و بی صدا شروع می شود می باشد.

Delle + consonante

Delle porte
Delle finestre

Delle + vocale

Delle idee
Delle amiche

آموزش زبان ایتالیایی و مشاوره تحصیل در ایتالیا
 0939 297 2608