Aggettivo

صفت

 

AGGETTIVO صفت   AGGETTIVO صفت   AGGETTIVO صفت
LENTO یواش BUONO خوب MOLTO خیلی
VELOCE سریع CATTIVO بد MOLTISSIMO خیلی زیاد
GRASSO چاق CALDO گرم TROPPO بیش از حد
MAGRO لاغر FREDDO سرد PIÙ DEL بیشتر از
PIENO کامل/پر LEGGERO سبک POCO کم
VUOTO خالی PESANTE سنگین MOLTO POCO خیلی کم
PRESTO زود NUOVO نو TROPPO POCO بیش از حد کم
TARDI دیر VECCHIO کهنه MENO کمتر
LUMINOSO نورانی LARGO گشاد ABBASTANZA کافی
BUIO تاریک STRETTO باریک ASSAI بسیار

در زیر مشاهده میکنید که یک صفت میتواند به چهار حالت تغییر شکل یابد (مفرد یا جمع، مذکر یا مونث)
صفتهایی که به حرف O ختم میشوند، میتوانند به چهار حالت زیر تغییر یابند.

مفرد جمع
مذکر مونث مذکر مونث
FAMOSO FAMOSA FAMOSI FAMOSE

صفتهایی که به حرف E ختم میشوند فقط دو حالت دارند (مفرد و جمع)

مفرد جمع
PESANTE PESANTI

صفتهای بعد از اسم می آیند و درجنسیت و عدد با آن اسم مطابقت دارند.

مفرد جمع
IL GATTO NERO I GATTI NERI
LA GATTA NERA LE GATTE NERE
IL RAGAZZO CATTIVO I RAGAZZI CATTIVI
LA RAGAZZA BRAVA LE RAGAZZE BRAVE

صفتهای زیر اگر قبل از اسم قرار گیرند، به صورت خلاصه شده میآیند:
nessuno, buono, grande

Un gran casino! یک به هم ریختگی بزرگ!
Lui ha un buon rapporto con me. او یک رابطه خوب با من دارد.
Il bel paese کشور زیبا
Nessun uomo هیچ آدمی

صفت Bello وقتی قبل از اسم میاید مانند حروف تعریف معیین تغییر شکل میدهد.

Il bel paese کشور قشنگ
Una bella casa یک خانه ی زیب
Un bell'appartamento یک آپارتمان قشنگ

 

Avverbio

قید

قیدها با افزودن MENTE به صفت در حالت مونث بدست می آیند.

صفت
AGGETTIVO
قید
AVVERBIO
NUOVA NUOVAMENTE
LENTA LENTAMENTE
STRETTA STRETTAMENTE

  معمولا در صفتهایی که به حرف E ختم میشوند برای ساختن قید کافیست حرف E را حذف کرده و MENTE به صفت اضافه کنیم.

صفت
AGGETTIVO
قید
AVVERBIO
ESEMPLARE ESEMPLARMENTE
GENTILE GENTILMENTE
SPECIALE SPECIALMENTE
VELOCE VELOCEMENTE

 

Avverbi di tempo

قید زمان

در زیر چند نمونه از قیدهای زمان را مشاهده میکنید.

قید
AVVERBIO
معنی
STAMATTINA امروز صبح
STASERA امشب
OGGI امروز
DOMANI فردا
IERI دیروز
ALTRO IERI پریروز
DUE GIORNI FA دو روز پیش
SETTIMANA SCORSA هفته پیش
MESE SCORSO ماه پیش
ANNO SCORSO سال پیش
DUE ANNI FA دو سال پیش

 

Avverbi di quantità

قید مقدار

برای ساخت قید مقدار، ابتدا حرف صدادار را از آخر صفت حذف میکنیم و سپس پسوند issimo را به صفت اضافه میکنیم. مثال:

صفت معنی   صفت عالی معنی
BELLO زیبا   BELLISSIMO خیلی زیبا
MOLTO خیلی   MOLTISSIMO خیلی زیاد
POCO کم   POCHISSIMO خیلی کم
BRUTTO زشت   BRUTTISSIMO خیلی زشت
MALE بد   MALISSIMO خیلی بد