صفت
AGGETTIVIO

AGGETTIVO
LENTO
VELOCE
GRASSO
MAGRO
PIENO
VUOTO
PRESTO
TARDI
LUMINOSO
BUIO
صفت
یواش
سریع
چاق
لاغر
کامل/پر
خالی
زود
دیر
نورانی
تاریک
 
AGGETTIVO
BUONO
CATTIVO
CALDO
FREDDO
LEGGERO
PESANTE
NUOVO
VECCHIO
LARGO
STRETTO
صفت
خوب
بد
گرم
سرد
سبک
سنگین
نو
کهنه
گشاد
باریک
 
AGGETTIVO
MOLTO
MOLTISSIMO
TROPPO
PIÙ DEL
POCO
MOLTO POCO
TROPPO POCO
MENO
ABBASTANZA
ASSAI
صفت
خیلی
خیلی زیاد
بیش از حد
بیشتر از
کم
خیلی کم
بیش از حد کم
کمتر
کافی
بسیار

 

در زیر مشاهده میکنید که یک صفت میتواند به چهار حالت تغییر شکل یابد (مفرد یا جمع، مذکر یا مونث)

صفتهایی که به حرف O ختم میشوند، میتوانند به چهار حالت زیر تغییر یابند.

مفرد جمع
مذکر مونث مذکر مونث
FAMOSO FAMOSA FAMOSI FAMOSE

صفتهایی که به حرف E ختم میشوند فقط دو حالت دارند (مفرد و جمع)

مفرد جمع
PESANTE PESANTI

صفتهای توصیفی بعد از اسم می آیند و درجنسیت و عدد با آن اسم مطابقت دارند.

مفرد جمع
IL GATTO NERO I GATTI NERI
LA GATTA NERA LE GATTE NERE
IL RAGAZZO CATTIVO I RAGAZZI CATTIVI
LA RAGAZZA BRAVA LE RAGAZZE BRAVE

صفتهای زیر اگر قبل از اسم قرار گیرند، به صورت خلاصه شده میآیند:
nessuno, buono, grande

Un gran casino! یک به هم ریختگی بزرگ!
Lui ha un buon rapporto con me. او یک رابطه خوب با من دارد.
Il bel paese کشور زیبا
Nessun uomo هیچ آدمی

صفت Bello وقتی قبل از اسم میاید مانند حروف تعریف معیین تغییر شکل میدهد.

Il bel paese کشور قشنگ
Una bella casa یک خانه ی زیبا
Un bell'appartamento یک آپارتمان قشنگ

 

قید
AVVERBIO

قیدها با افزودن MENTE به صفت در حالت مونث بدست می آیند.

صفت
AGGETTIVO
قید
AVVERBIO
NUOVA NUOVAMENTE
LENTA LENTAMENTE
STRETTA STRETTAMENTE

 

معمولا در صفتهایی که به حرف E ختم میشوند برای ساختن قید کافیست حرف E را حذف کرده و MENTE به صفت اضافه کنیم.

صفت
AGGETTIVO
قید
AVVERBIO
ESEMPLARE ESEMPLARMENTE
GENTILE GENTILMENTE
SPECIALE SPECIALMENTE
VELOCE VELOCEMENTE

قید زمان

قید
AVVERBIO
معنی
STAMATTINA امروز صبح
STASERA امشب
OGGI امروز
DOMANI فردا
IERI دیروز
ALTRO IERI پریروز
DUE GIORNI FA دو روز پیش
SETTIMANA SCORSA هفته پیش
MESE SCORSO ماه پیش
ANNO SCORSO سال پیش
DUE ANNI FA دو سال پیش


www.linguaitaliana.ir 
اطلاعات تماس