Untitled 1

کمک هزینه
DSU

DSU یا Diritto allo Studio Universitario به معنی حق تحصیل دانشگاهی، یک کمک هزینه است که در هر استان توسط دولت ایتالیا به دانشجویان پرداخت میشود. مبلغ آن 5000 یورو میباشد و به افرادی تعلق میگیرد که ثابت کنند از لحاظ مالی کم درآمد هستند.

مدارک مورد نیاز:

1- ترجمه فیش حقوقی پدر یا هر شخصی که دانشجو تحت کفالت او می باشد. (مربوط به سال میلادی قبل)
2- ترجمه رسمی شناسنامه فردی که دانشجو تحت کفالت او می باشد.
3- ترجمه رسمی اقرارنامه محضری که درآن نشان دهد که خواهر و برادر و مادر شما کار نمی کنند. (مربوط به سال میلادی جاری)
4- ترجمه اجاره نامه محضری ( اجاره نامه باید از سال میلادی قبل به مدت 2 سال نوشته شود.)
* برای برخی شهرها گواهی یورویی از بانک مرکزی نیاز میباشد.

 
ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)
به معنی مدرک بیانگر وضعیت اقتصادی شما است. برای تهیه این مدرک باید به دفاتر CAAF مراجعه نمایید.
 
CAAF (Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale)
به معنی مرکز قانونی برای حمایت مالی میباشد که دفتر هایی در شهرهای مختلف ایتالیا هستند که شبیه تامین اجتماعی ما هستند که برای معلولین بازنشسته ها و کم درآمدها خدماتی مانند مسکن، خوراک و کمک هزینه تحصیلی و وام تحصیلی ارائه میدهد و این خدمات بر اساس درآمد و وضعیت جسمی و اجتماعی تعیین میگردد.
در برخی شهرها دانشجویان میبایست پس از پر کردن فرم آنلاین شرکت در بورسیه، مدارک کاغذی خود را به این دفاتر برده و برگه ی ISEE را دریافت نماییند.
 
 

www.linguaitaliana.ir 
اطلاعات تماس